شرکت توسعه ((((فعال در زمینه ی ساختمان))))

امور مرتبط با زلزله,مهندسی تخریب,معماری,سازه,مهندسی,ابنیه,ساختمان,مسکونی,اداری,تجاری,ورزشی,صنعتی,مدیریت پیمان,ساخت,کنترل کیفی,جوش,بتن,طراحی,مشاوره,مشارکت,اجرا,پیمانکاری,شهرداری

 
متره و تعاریف کلیدی
نویسنده : مهندس مهدی زارع زاده (B.T.S) - ساعت ٦:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩
 

متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها)

برآورد هزینهاجرا و مدت زمان لازم برای اجرای یک پروژه ، بدون استفاده از تجزیه بها امکان پذیرنیست و هرچه تجزیه بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین آلاتمورد نیاز به واقعیت نزدیک تر باشد ، به همان میزان برآورد اولیه به هزینه اجراییپروژه نزدیک تر خواهد بود.در این روش ، کلیه کارها و مقادیر محاسبه شده از رویجداول متره محاسبه و برای هر کار تجزیه بهای مربوطه انجام میگیرد .برای انجام تجزیههر یک از اقلام کار به بخشهای نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، حمل وغیره میتوان براساس هریک از موارد زیر محاسبه نمود.
الف ) تجربه افراد کارگاهی

ب) آنالیز های معتبر در کتب مرجع که در دانشگاهها تدریس میگردد
.
ج ) آنالیز هایمنتشره توسط سندیکای شرکتهای ساختمانی

د ) آنالیزهای منتشره توسط سازمان مدیریتو برنامه ریزی کشور (آنالیز فهرست بها پایه سال 1380
)
پس از انجام آنالیز و دستهبندی هریک از موارد نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، حمل به تفکیک در جداولیتنظیم میگردد ، سپس با اعمال قیمت واحد هریک از اقلام تفکیکی به مجموع بها هریک ازاقلام نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، حمل می رسیم ، با جمع جبری ردیفهای فوق، قیمت خالص پروژه حاصل میشود . اگر به این قیمت ، ضرایب مربوطه (ضریب بالا سری ،ضریب ارتفاع ، ضریب طبقات ، ضریب سختی کار ) ضرب شود ،و حاصل با مبلغ تجهیز وبرچیدن کارگاه جمع شود ، قیمت کل پروژه به دست می آید
.
__________________________________________________ ______________________

تعریف برآورد

اگر مقادیری که با توجه به واحد هایمورد نیاز در قسمت متره به دست آمده ، قیمت گذاری گردد (( برآورد ریالی یا برآوردقیمت پروژه )) نامیده میشود. بنا بر این در متره و برآورد ، دو هدف اساسی دنبال میشود :
الف) تعیین مقادیر مصالح مصرفی ، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص وتعداد آنها و نیروی ماشین آلات با توجه به نوع و تعداد و مدت آنها در طولپروژه
.
ب) تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولا در دو مرحله انجام میشود
:
بکی قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیش بینی بودجه اجرای پروژه جهت اجرا ، ودومی در مرحله حین اجرای پروژه است که معمولا در قالب صورت وضعیت مطرح میشود
.
__________________________________________________ _____________________
اسناد و مدارک مورد نیاز برای متره و برآورد اولیه بهشرح زیر است :

1-
یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای ،معماری ، تاسیسات مکانیکی ،تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم .
2-
جدول های متره،خلاصه متره ، مالی
.
3-
منابع تجزیه بها

4-
قیمتهای مصالح ،نیروی انسانی ،ماشین آلات و حمل ، فاصله و محل تامین هرکدام.
5-
فهرست بهاء منضم به پیمان
.
6-
شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان
.
برای تهیه صورتوضعیت هایموقت وقطعی علاوه بر مدارک فوق نیاز به مدارک زیر نیز می باشد
.
نقشه های ازبیلتو کارگاهی ، دستور کارها ، صورتجلسات

 

تعاریف و مفاهیم تعدیل

با توجه بهاینکه قراردادهایطرحهای عمرانی در زمانهای نسبتاً طولانی بهانجام میرسد و بهدلایل مختلف این زماننیز مورد تمدید قرار میگیرد و در بررسیهای انجام شده متوسط زمان اجرایی طرحهایعمرانی حدود 7 سال است و در این مدت تغییرات زیاد و غیر قابل پیشبینی و با آهنگهایمتفاوت ایجاد میشود، برای جبران این امر ومتعادل کردن قیمتهای اجرای کار در مقاطعمختلف زمانی، ساز و کار تعدیل آحاد بها پیشبینی شده است.
معنی لغت تعدیل از مصدرباب تفعیل و از ریشه عدل وعدالت به معنی عدل و داد می باشد. اما از نظر فنی حقوقیعبارتست از متعادل کردن و متوازن کردن قیمتهای قرارداد نسبت به قیمتهای روز بر اساسمکانیسم و روش معین
.
مطالعه دقیق و کامل بخشنامه 173073/101 مورخه 15/9/1382مورد تاکید می باشد
.
شاخص: عددی که رشد متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت بهدوره پایه نشان میدهد
.
شاخص گروهی(فصلی): عددی که متوسط تغییرات قیمتهای واحداقلام یک فصل از فهرستبهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشانمیدهد
.
شاخص رشتهای: عددی متوسط تغییرات قیمتهای واحد اقلام مندرج در یک رشته ازفهرستبهای واحد پایه در هر دوره را نسبت ،به دوره پایه نشان میدهد
.
شاخص کلی: عددی که متوسط تغییرات قیمتهای واحد اقلام تمامی فهرستهای واحد پایه در هر دوره را،نسبت به دوره پایه، نشان میدهد
.
دوره: هریک از سه ماهههای منتهی به ماههایخرداد، شهریور، آذر یا اسفند است. دورهای که تمامی شاخصهای مربوط به آن برابر 100باشد را دوره پایه گوییم.

__________________

آشنایی با ضرایب مورد استفاده دربرآورد

قیمتهای واحدی که برای انجام کارهای مختلف در دفترچه فهرستبها درج گردیده است ، برای انجام کار در شرایط عادی و در مقطع زمانی و مکانی خاص وبدون احتساب هزینه های غیر مستقیم مرتبط با اجرای کار، معتبراند. برای اعمال اثراتمتغیر و موثر در تهیه برآورد، ضرایب مختلفی تعریف شده اند که در زیر ، به توضیحمختصری در باره انواع ضرایب و نحوه محاسبه آن می پردازیم.

ضریب منطقه ای

قیمتهای واحد برای انجام کار برایمقطع زمانی معین و مکان مشخص تهیه می شوند. قیمتهای مندرج در فهارس بها ، برایانجام کار در تهران محاسبه گردیده اند.
برای اینکه قیمتهای موجود در فهارس بها ،عمومیت داشته و در همه جای کشور قابل استفاده باشد ، سازمان مدیریت و برنامه ریزیکشور با توجه به ویژگیهای محلی و منطقه ای و میزان برخودار یا محروم بودن آن وچگونگی امکان دسترسی به نیروهای کار و تامین مصالح ، مناطق جغرافیایی ایران را بهمناطق مختلف تقسیم نموده است وبرای کارهای ساختمانی ،تاسیسات برق و مکانیک ، راهوباند و ...... به صورت جداگانه و متناسب با صعوبت در منطقه، ضریبی به نام "ضریبمنطقه" در نظر گرفته است که در برآورد هزینه کار ضرب می گردد
.
ضرایب منطقه ایمربوط به فهرست بها ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک طی بخشنامه هایی از طرف سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور قبلا اعلام گردیده که بایستی از آن بخشنامه ها استخراجگردد. برای فهارس بها راه وباند ،جمع آوری فاضلاب ، انتقال آب و ... هرساله بصورتپیوست شماره 4 فهرست بها منتشر میگردد.

بخشنامه ضرایب منطقهای
ضریب طبقات

قیمتهای درج شده در فهارس بها،برای انجام کار در طبقه همکف و زیر همکف در نظر گرفته شده است . چنانچه کار درطبقات بالاتر از همکف و یا پایین تر از طبقه زیر همکف انجام شود، بابت هزینه حملمصالح به طبقات مذکور و افت ناشی از حمل آن به طبقات و همچنین سختی اجرای کار،ضریبی به نام "ضریب طبقات" به شرح پیوست 2 فهرست بها تعیین و در برآورد هزینه اجرایعملیات کار، منظور می شود.

ضریب ارتفاع

قیمتهای درج شده در فهارس بها ، برایانجام کار تا ارتفاع 5/3 متر در هر طبقه است. چنانچه کار در طبقه ای که ارتفاع آنبیش از 5/3 متر است ،انجام شود بابت سختی اجرای عملیات و حمل و افت مصالح ناشی ازارتفاع و همچنین اجرای داربستهای لازم در داخل ساختمان ، ضریب ارتفاع ، براساسمندرجات پیوست 2 فهرست بها در نظر گرفته می شود ودر برآورد هزینه اجرای عملیاتکار،منظور می گردد.این ضریب به تمام اقلام کار آن طبقه از تراز کف طبقه مربوط تاتراز کف طبقه بالایی ، به استثنای مصالح پایکار تعلق میگیرد.
در صورتی کهتغییراتی در حین کار در ارتفاع طبقه ایجاد شود(ارتفاع کم یا زیاد شود) به شرط اجراشدن ، فرمول مذکور یکبار دیگر برای طبقات مربوط براساس کار واقعی انجام شده محاسبهو در آخرین صورتوضعیت اعمال می شود.

ضریب بالاسری

برای جبران هزینه های ناشی از مواردیهمچون پرداخت مالیات ، بیمه های اجتماعی کارمندان وکارگران ، تهیه ضمانتنامه هایمختلف ، عوارض قانونی و لحاظ نمودن سود برای پیمانکار و ........ ضریب بالاسری رادر نظر گرفته اند که به مبلغ کل برآورد اجرای کار اعمال می گردد. هزینه های بالاسری، به طور کلی به دو دسته هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار به شرح مندرجاتپیوست شماره 3 فهرست بها تفکیک می شود.
توضیح ضروری:اینکه ضریب بالاسری برای طرحهای عمرانی برابر 30/1 در نظر گرفته شده است که در آنهزینه های بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه و همچنین عوارضشهرداری ( برای پیمانهای مشمول )، توسط دستگاههای اجرایی از محل طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت آنها در هزینه بالاسری منظور نشده است ، لذا در صورت تغییر هریکاز شرایط هزینه های مشروح در پیوست مربوط ، بایستی ضریب بالاسری مجددا محاسبه واعمال گردد
.
برای روشن شدن موضوع در صورتی که طرح غیر عمرانی و براساس فهرست بها، شامل تهیه مصالح و دستمزد باشد ، بیمه آن حدود 78/7 در صد خواهد بود در صورتیکهبیمه مکسوره از پیمانکار در طرحهای عمرانی 6/1 در صد می باشد لذا اختلاف این در صدکه حدود 18/6 در صد می باشد بایستی به روش زیر محاسبه و بعنوان ضریب بالاسری طرحغیر عمرانی به برآورد اعمال گردد
.
100
ضریب بالاسری طرح عمرانی
=-----------------= 30/1
23 – 100

جمع هزینه ای طرح غیر عمرانی 18/29
= 18/6 + 23

100
ضریب بالاسری طرح غیر عمرانی =---------------=41/1

18/29 – 100
__________________________________________________ _______________

ضریب پیشنهادی پیمانکار(ضریب پیمان)

در زمان برگزاریمناقصه ، به منظور انتخاب پیمانکار برای اجرای عملیات ، پیمانکاران واجد صلاحیت کهدعوتنامه شرکت در مناقصه برای آنان ارسال شده است برطبق ضوابط مربوط، باید مبلغپیشنهادی خود برای انجام کار را به صورت یک مبلغ مقطوع اعلام نمایند. حاصل تقسیممبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد اولیه هزینه انجام کار ، ضریب پیشنهادیپیمانکار و یا ضریب پیمان نامیده می شود که در کلیه صورتوضعیتهای موقت و قطعی اعمالمیگردد.
اگر عدد بدست آمده، کوچکتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه ،پیشنهاد تخفیف داده است
. ( MINUS)
اگر عدد بدست آمده بزرگتر از یک باشد پیمانکارنسبت به برآورد اولیه ، پیشنهاد افزایش داده است. (PLUS)

__________________

آنالیز هزینه بالاسری طرحها...

آنالیز هزینه بالاسری طرحهایعمرانی و غیر عمرانی
آنالیز هزینه بالاسری طرحهای عمرانی
سود 08/ 8درصد
مالیات بر سود 1 درصد
بیمه طرحهای عمرانی 1.6 درصد
هزینه دفتر مرکزی 2.5 درصد
هزینه مستمر کارگاه 8 درصد
هزینه ضمانتنامه 1.5 درصد
هزینهآزمایشگاه پیمانکار 0.2 درصد
کمک به صندوق کارآموزی 0.2 درصد
جمع 23.08درصد
ضریب بالاسری :30/1 = (08/23-100)/100
________________________________________
آنالیز هزینه بالاسری طرحهای غیرعمرانی

سود 8.87درصد
مالیات بر سود 1 درصد
بیمه طرحهای غیرعمرانی 7.8 درصد
هزینه دفتر مرکزی 2.5 درصد
هزینه مستمر کارگاه 8درصد
هزینه ضمانتنامه 1.5 درصد
هزینه آزمایشگاه پیمانکار 0.2 درصد
کمک بهصندوق کارآموزی 0.2 درصد
جمع 30.07 درصد

ضریب بالاسری :43/1 = (30/07-100)/
100

 

 

 


 
 
 جدول لیگ برتر