شرکت توسعه ((((فعال در زمینه ی ساختمان))))

امور مرتبط با زلزله,مهندسی تخریب,معماری,سازه,مهندسی,ابنیه,ساختمان,مسکونی,اداری,تجاری,ورزشی,صنعتی,مدیریت پیمان,ساخت,کنترل کیفی,جوش,بتن,طراحی,مشاوره,مشارکت,اجرا,پیمانکاری,شهرداری

 
روش های محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی پروژه
نویسنده : مهندس مهدی زارع زاده (B.T.S) - ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩
 

برخی از روش های تعیین درصد پیشرفت فیزیکی پروژه بصورت زیر می باشد :

2-1-تعیین ارزش کسب شده :

رو یکرد مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه در دهه شصت در پاسخ به چالش های ذاتی بوجود آمده در قراردادهای هزینه محور که از تکنولوژی های پیچیده استفاده می کردند بوجود آمد . پس از چندین دهه تغییر و تحول این تکنیک هنوز یکی از موثر ترین ابزار برای مدیریت چنین قراردا دهایی می باشد.

مدیریت ارزش کسب شده، ابزاری در اختیار مدیر برنامه ریزی پروژه است تا به مدیریت عملکرد پروژه بپردازد. سیستم حسابداری مقدار هزینه پرداخت شده برای اتمام یک کار را محاسبه می کند . پس از اتمام پرداخت ها می توان آن ها را با پرداخت برنامه ریزی شده برای بررسی جریان نقدینگی مقایسه کرد. ارزش کسب شده روشی را برای تعیین مقدار کار انجام شده در یک زمان مشخص ارائه می دهد . در این مقاله ما از روش ارزش کسب شده استفاده نکرده ایم .

2-2-تعیین وزن فعالیت ها و رسم منحنی پیشرفت اجرایی  :

در منحنی پیشرفت فرضی اجر ایی که به منحنی پیشرفت تجمعی پروژه معروف است، در محور افقی، زمان مطابق نمودار میله ای و در محور قائم، پیشرفت عملیات بر حسب ریال یا درصد درج می گرد د. درذیل منحنی دو ردیف در نظر گرفته می شود، ردیف اول حجم عملیات انجام شده تا پایان هر ماه را نشان می دهد که ح اصل ضرب در صد های مندرج بر روی نمودار در وزن عملیات است و در ردیف دوم،حجم عملیات از ابتدا تا پایان هر ماه نوشته می شود که همان حجم انباشته و تجمعی عملیات فرضی یااجرایی می باشد .

برای تعیین وزن عملیا ت روش های متفاوتی وجود دار د. بطور مثا ل:

الف ) روش زمانی :

وزن هر عملیات با تقسیم مدت زمان انجام آن فعالیت بر جمع مدت زمان تمام فعالیت ها بدست می آید. در نرم افزارهای کنترل پروژه موجود ، اگر وزن عملیات بطور جداگانه تعریف نشود، برنامه بطور خودکار از همین روش استفاده می کن د. اشکال این روش این است که ب رخی فعالیت ها مانند هزینه تلفن دفتر فنی کارگاه، علی رغم داشتن مدت زمان طولانی، در حقیقت از وزن بالایی در انجام کل پروژه برخوردار نیستن د. بنابراین اگر این روش به تنهایی برای تعیطن وزن فعالیت ها به کار رود از دقت بالایی برخوردار نخواهد بو د. فرمو ل ۱:

مدت زمان هر فعالیت =  وزن انجام فعالیت  \زمان تجمعی فعالیت ها

ب) روش ریالی :

وزن هر عملیات با تقسیم هزینه انجام آن فعالیت بر هزینه انجام تمام فعالیت ها بدست می آید. درصورتی که نمودارها بر اساس وزن ریالی تهیه شده باشند، با افزودن منحنی هزینه اجرایی پروژه در پایان هر ماه به آن، در مقام مقایسه سود و زیان پروژه را در هر مقطع زمانی نشان می دهد. بدیهی است درهر زمانی که منحنی هزینه اجرایی پایین تر از منحنی پیشرفت باشد نشان دهنده سود و در صورتی که منحنی بالاتر واقع شود، نماینگر ضرر خواهد بو د. فرمول ۲:

وزن انجام فعالیت = هزینه انجام هر فعالیت\  هزینه انجام تمام فعالیت ها

 

--------------------------------------------------------------------------------------------


انواع روش های برآورد هزینه                   Cost estimating


اولین فرآیند مدیریت هزینه بر طبق استاندارد PMBOK فر آیند بر آورد هزینه یا Cost Estimating  می باشد .(دو فرآیند دیگراین حیطه، بودجه بندی و کنترل هزینه می باشد ) برای برآور هزینه پروژه معمولا 3 روش مورد استفاده قرار میگیرد که کاربرد هرروش به زمان انجام آن و میزان اطلاعات دقیقی که از پروژه در دسترس می باشدبستگی دارد.3 روش مذکوربه قرار زیر می باشند :

1-      بر آورد قیاسی Analogous Estimating

به این روش بر آورد بالا به پایین (Top-Down estimating  ) نیزگفته می شود .این نوع از برآورداز طریق استفاده از هزینه های واقعی سایر پروژه ها ی مشابه انجام می پذیرد . این نوع بر آورد در مراحل اولیه پروژه و در شرایطی که اطلاعات تفصیلی دردسترس نمی باشد کاربرد دارد . برای مثال برای برآورد هزینه ساخت یک پروژه پالایشگاه، نمونه های مشابه قبلی مورد بررسی قرار می گیرد و درتناظر قیمتهای اجرا ضریبی به عنوان تغییر احجام کار ، اثر تورم به علت گذشت زمان و... درنظر گرفته میشود . پایه و اساس این روش بر اساس نظر کارشناسی و قیاسی می باشدو دقت آن بستگی مستقیم به تجربه فرد برآورد کننده و دقت اطلاعات پروژه های قبلی دارد.این روش  تا 25در صد خطای پذیرفتنی دارد. به این نوع از برآورد دربرخی از مناقصات برآورد Type A نیزگفته می شود.

2-      مدلسازی پارامتریک Parametric Modeling

روشی است برای پیش بینی هزینه های پروژه ازطریق پردازش ریاضی مشخه های (پارامترهای ) پروژه. از این روش زمانی استفاده می گردد که احجام کلی کار در دسترس باشد . در این روش برای نمونه برای برای ساخت یک پروژه پالایشگاه قیمت واحد پارامتر های مختلف پروژه مانند نصب لوله ، تسطیح ، حفاری ، بتن ریزی  و ... از پرو ژه های مشابه دیگر محاسبه می گردد ودر احجام برآوردی کلی پروژه که در دسترس می باشد  مانند حجم خاکبرداری ، تناژ لوله گذاری ، حجم بتن ریزی  و...ضرب می گردد و قیمت نهایی پروژه بدست می آید. این روش تا12درصد خطای پذیرفتنی دارد . در برخی از مناقصات نیز به آن برآورد Type B  گفته می شود

3-      بر آورد پایین به بالا Bottom –Up Estimating

این روش که دقیق ترین روش برآورد هزینه می باشد زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که نقشه های تفصیلی در دسترس باشد وبتوان احجام و ضرایب اجرایی کار ها را به دقت و تفصیل ازآنها استخراج کرد و کلیه احجام پروژه را متره کرد. در این روش از طریق بر آورد هزینه فعالیت ها یا بسته های کاری و تلخیص رو به بالای این اطلاعات (Rolling-Up  ) تا سطح کل پروژه هزینه کل پروژه استنتاج می گردد .درصد خطای این روش زیر 1 در صد می باشد. در برخی از مناقصات به این روش برآورد Type C  نیزگفته می شود.

 

انواع قرار دادهای پیمانکاری

 

انتخاب مناسب روش اجرای پروژه، می تواند هزینه های پروژه را بطور متوسط تا 5 درصد کاهش دهد.همچنین انتخاب مناسب روش اجرای پروژه، می تواند زمان اجرای پروژه را تا 30 درصد کاهش دهد.      
 هر پروژه دارای خصوصیات و نیازهای منحصر به فردی است و برای اینکه پروژه موفق باشد، باید در انتخاب روش اجرای آن علاوه بر مسائل فنی، نیازهای کارفرما و پیمانکار نیز در نظر گرفته شود. انواع قرارداد های پیمانکاری بر اساس آنچه که در کشور ما رواج دارد به دسته های زیر تقسیم می گردد:

-1 خود اجرا (امانی)   In – House

-2 متعارف (سه عاملی)   Design – Bid – Build

-3 مدیریت اجرا (چهار عاملی)   Construction Management

-4 طرح و ساخت (دو عاملی)   Design – Build

-5 ساخت، بهره برداری و انتقال   Build, Operate & Transfer

-6 روش طراحی،تدارک، ساخت Engineering,Procuremeut,Construction ( EPC )

1-روش خود اجرا

 


 
 
 جدول لیگ برتر