بتن ریزی درهوای سرد

1-محل بتن ریزی:

قبل از شروع عملیات بتن ریزی مشخصات محل مورد نظر باید با نقشه‌ها ، مشخصات فنی واستانداردها مطابقت کامل داشته باشد . مهمترین اقدامات جهت بررسی مطابقت یا عدم آن بشرح زیرمی‌باشد:

1-1
کنترل نحوه‌بستن آرماتورها

1-2
کنترل قطر وتعداد وفاصله آرماتور ها

1-3
لقمه گذاری زیر و کنار آرماتور ها

1-4
تمیزی سطح بتن مگر، قالبها ونیز میلگردها

1-5
کنترل فواصل محور تا محور

1-6
کنترل ابعاد وفونداسیون وشناژ

1-7
کنترل قائم بودن انکر بولتها

1-8
کنترل فاصله انکر بولتها

1-9
کنترل تراز روی بتن2-
انواع بتن از نظر روش ساخت:2-1)
بتن آمادهبتن آماده ممکن است به یکی از چهار روش زیر تهیه گردد.

2-1-1 )
تمامی عملیات ساخت در بتن ساز مرکزی انجام وبتن ساخته شده باتراک میکسروبا دور ثابت به محل کار حمل می‌شود.

2-1-2)
عمل اختلاط قسمتی در مخلوط کن ثابت وقسمتی در تراک میکسر انجام ‌می‌شود.

2-1-3)
عمل اختلاط کلاً در تراک میکسر انجام می‌شود.

2-1-4)
اختلاط حجمی مصالح بصورت خشک در میکسر متحرک انجام ، آب بصورت پیوسته به جام مخلوط کن اضافه میگردد.2-2)
بتن ساخته شده در محلدر این روش بتن براساس طرح اختلاط مورد نظر در محل انجام عملیات ساخته شده، اجرا می گردد.

رعایت نکات زیر برای وارد نمودن مصالح به داخل جام مخلوط کن مناسب می‌باشد:

2-2-1)
قبل از ورود مصالح حدوداً10 درصد آب مورد لزوم به جام وارد می‌گردد ، بقیه آب به تدریج با مصالح سنگی وسیمان بصورت یکنواخت وارد جام می‌شود ، بطوریکه 15 درصد آب پس از وارد شدن کلیه مصالح به جام وارد می‌گردد.

2-2-2)
پس از وارد نمودن 10 درصدد مصالح سنگی به جام مخلوط کن سیمان همراه بقیه مصالح بصورت یکنواخت به جام وارد می‌شود.

در شرایط آب‌وهوای سرد ،آب گرم به بتن اضافه می‌شود، برای جلوگیری از گیرش سریع بتن ، اضافه نمودن سیمان باید با تاخیر وپس از اضافه نمودن تمام مصالح سنگی صورت گیرد.

2-2-3)
مواد افزودنی باید بصورت مایع همراه با آب وبطور یکنواخت به جام وارد شود وچنانچه اضافه نمودن دو یا چند ماده مضاف برای هر ساخت بتن مجاز باشد این مواد باید بصورت جداگانه اضافه شوند تا از اثرات سوء احتمالی آنها بر یکدیگر جلوگیری به عمل آید.

2-2-4)
مدت اختلاط اززمانی شروع می‌شود که تمامی مصالح ( بجز قسمت آخر آب)وارد جام مخلوط کن شوند . اضافه شدن قسمت آخر آب نباید پس از سپری شدن نصف مدت اختلاط باشد.

حداقل زمان اختلاط قبل از اضافه نمودن قسمت آخر آب بشرح جدول زیر می‌باشد

مدت تخلیه بتن ازدستگاه جزء مدت اختلاط محسوب نمی‌گردد.

 


3-
حمل بتن:

حمل باید چنان صورت گیرد که در فاصله زمانی حمل ،نسبت آب به سیمان ،اسلامپ ،میزان هوا ونهایتاً یکنواختی بتن دچار تغییرات قابل ملاحظه ای نگردد
در انتخاب روش حمل باید به جدا شدن مواد ازیکدیگر ،آب انداختن ویا داخل شدن موادخارجی به بتن توجه خاص گردد.

 

4- مصالح ،وسایل وتجهیزات:

قبل از شروع عملیات با توجه به نوع عملیات (بتن آماده یا ساخته شده در محل ) وسایل وتجهیزات مورد لزوم باید در محل آماده باشد.

مهمترین تجهیزات مورد نیاز بشرح ذیل می‌باشند:

4-1)
درصورتی که بتن درمحل‌ساخته شود وجود مصالح باکیفیت مناسب و به اندازه کافی جهت عملیات آن‌روزبه علاوه 20 درصد الزامی است. لازم به ذکر است که مصالح موجود درکارگاه باید مطابق مشخصات ذکر شده در طرح اختلاط باشد.

4-2)
بتونیر :

تعداد آن‌باتوجه‌به نوع ، حجم کارونیز میزان توان مالی مجری عملیات تعیین می‌گردد ولی بهرحال هر تعداد از این دستگاه که درکارگاه باشد باید قبل از عملیات تست وسالم بودن آنها تایید شود.

در بتنهایی که لازم است یکپارچه اجرا گردند وجود حداقل دو دستگاه بتونیر در کارگاه الزامی می‌باشد.

4-3 )
ویبراتور:

تعداد باتوجه به حجم کار وتعداد جبهه های کاری تعیین می‌گردد ولی وجود حداقل یک دستگاه به عنوان جانشین لازم است . تست تمامی دستگاههای اصلی وجانشین قبل از شروع عملیات واطمینان از سالم بودن آنها الزامی است.

4-4)
تجهیزات مخصوص بتن ریزی

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید