قالب های لغزنده (part2) (slip forms)

استفادهازقالبهایلغزندهدرسازههایبتنیدارایکارائیبسیارزیادیمیباشد. درساختمانهایعادی،استفادهازقالبلغزندهدربخش هسته مقاوم ساختمان یا هسته دور آسانسور ، پلکان و ... میباشد. درساختمانهایبلندمرتبه،اجرایتوام  کلکاربااستفادهازقالبلغزندهقابلتوجهاست

 

علاوه بر این در اجرای سازه های بلند غیر ساختمانی که هندسه غیر یکنواختی دارند ، نظیر برج های رادیو تلویزیونی ،برج های خنک کننده ،دودکش ها ،سیلو ها و موارد مشابه ،تنها روش اجرائی استفاده از قالب لغزنده می تواند باشد.

 

اجرای قالب بندی لغزنده ، روشی به مراتب سریع تر نسبت به روش های معمول و مرسوم سازه های بتنی می باشد و در صورتی که سیکل اجرا با عملیات قالب لغزنده درگیر شود، قطعا زمان تکمیل و خاتمه پروژه ، کوتاه تر خواهد شد. در شرایط ایده آل قالب بندی لغزنده موجب کاهش هزینه های اجرائی و به تبع آن کاهش هزینه تمام شده ساختمان خواهد بود.

در این سیستم  کلیه عملیات در قسمت های مختلف باید سازماندهی شده و با یکدیگر تطبیق داده شود، مثلا ، تحویل مصالح به پای کار نظیر بتن و میلگرد ، باید یه گونه ای زمان بندی شود که سرعت لغزش  قالب حداکثر باشد.حضور افراد آگاه و آشنا به سیستم اجرایی قالب بندی در کل زمان اجرا لازم و ضروری است.

اجرای هر نوع سازه با قالب بندی لغزنده مناسب نیست ، و در هر مورد ،عملی بودن استفاده از سیستم قالب لغزنده باید مورد  بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

ضوابط طراحی

این ضوابط در اکثر موارد یکسان می باشند.

ضایطه اول آنست که طرح نما باید بین هر دو تراز متوالی  یکسان باشد. این امر امکان انجام قالب بندی را فراهم می کند که در حین لغزش ، نیازی به اصلاح هندسی در مقیاس بزرگ نخواهد داشت. بدین منظور ، باید ضخامت دیوار یا ابعاد قطعه قالب بندی شده را در کل ارتفاع ثابت در نظر گرفت.صرفه جوئی در مصرف بتن از طریق کاهش ضخامت یا ابعاد هندسی مقطع ، صرف نظر از زمان تلف شده ، موجب صعوبت زیادی به جهت اصلاح قالب ها در حین اجرا می شود. حداقل ضخامت دیوار هرچند که به اندازه ً سنگدانه های بتن مصرفی وابسته است ، لیکن از دیدگاه اجرای قالب لغزنده ، نباید از 180 میلیمتر کمتر باشد تا از قفل کردن قالب که ناشی از اصطکاک زیاد بین جدارهً قالب و بتن تازه می باشد ، جلوگیری شود.

مقدار میلگرد های مقطع عامل دیگری است که بر بازده عملیات اجرای قالب لغزنده موثر است . تمرکز میلگرد در مقطع به هنکام میلگرد گذاری در حین لغزش قالب اگر غیر ممکن نباشد ، بسیار مشکل خواهد بود. در صورتی که لغزش قالب به صورت پیوسته نباشد ، جزئیات میلگرد گذاری قائم باید به گونه ای 

باشد که در حین توقف قالب ، میلگرد گذاری قائم انجام گیرد. اگر لغزش قالب بطور پیوسته باشد، با نظر مهندس سازه  الگوی مناسبی برای محل وصله میلگرد های قائم  اتخاذ شود ، به گونه ای که امکان میلگرد گذاری  در حین حرکت قالب  فراهم باشد. 

در صورتی که دال بتنی در طرفین یک دیوار  با اجرای قالب لغزنده وجود داشته باشد ، راه اقتصادی و مناسب حهت یکسرگی میلگردهای افقی  دال بتنی که از درون دیوار عبور مینمایند  تعبیه سوراخ هائی است که در داخل دیوار می باشد. این سوراخ ها از طریق بستن قطعات پلاستو فوم  به میلگرد های قائم در محلی که تعبیه سوراخ مد نظر است ، تعبیه می شوند. سپس این قطعات با خرد کردن و ماسه پاشی ، از داخل دیوار پاک شده و از بین می روند.  قرار دادن یک لایه ماسه در داخل قالب ، شیوه ای اقتصادی جهت تشکیل شکاف قائم  سراسری در داخل دیوار می باشد.

طبق ضوابط ACI-117  میزان جابجائی یا دوران نسبت به یک نقطه ثابت در تراز پایهً سازه های با ارتفاع کمتر از 30 متر نباید از 50 میلیمتر ، و در مورد سازه های با ارتفاع بیش از 30 متر ، نباید از 600/1 ارتفاع سازه و یا 200 میلیمتر بیشتر باشد.

هنگامی که تعبیه بازشوهای قاب بندی شده در داخل دیوار های قالب لغزنده مورد نظر است ، می توان از طرق مختلف آنها را جاسازی کرد . روش اول  که در مورد قاب های از جنس ناودانی ها بکار می رود ، قرار دادن قاب در یا پنجره در موقعیت نهائی خود  می باشد. با عبور قالب از محل قاب ها ، اطراف آن با بتن پر می شود.  راه دوم تعبیه فضائی در داخل دیوار می باشد که از ابعاد خارجی قاب مورد نظر کمی بزرگتر است . در این حالت، قاب را پس از تکمیل  بتن ریزی  و عبور قالب  لغزنده  ، در محل مورد نظر ، نصب میکنند.. راه سوم تعبیه فضائی کاملا بزرگتر از ابعاد هندسی قاب در داخل دیوار  و نصب قاب پس از عبور قالب می باشد. در این حالت اختلاف ابعاد قاب و بازشو با استفاده از ملات  یا اندود مناسب پر می شود.

 

نمای سطح بتن

در استفاده از سیستم قالب لغزنده ، نوع پرداخت نهائی سطح بتن با توجه به مقتضیات معماری و نمائی می باشد.  روش معمول در قالب های لغزنده ، پرداخت بتن با ماله های آهنی ، چوبی و یا پلاستیکی بر روی سطح بتن تر در حین لغزش قالب  و  یا بر روی سطح بتن خشک شده پس از اتمام عملیات قالب بندی لغزشی ، می باشد.

در روش اول  یک زیر پائی  یا سکو از زیر قالب  آویزان شده و کارگران مربوطه سطح بتن تازه را با استفاده از ماله  پرداخت می کنند تا سطحی صاف و صیقلی تامین شود. پس از تکمیل عملیات پرداخت دستی ، یک غشاء مراقبت

برروی سطح صاف شده ًبتن پاشیده می شود و معمولا پرداخت مجدد سطح بتن پس از اتمام لغزش قالب لازم نیست. 

در روش دوم  که انجام پرداخت خشک می باشد، هیچ گونه تماسی با سطح بتن تا قبل از تکمیل عملیات لغزش قالب در کل ارتفاع انجام نمی گیرد. پس از تکمیل بتن ریزی در کل ارتفاع و باز کردن قالب ها، پرداخت تخته ماله ای  سطح بتن از تراز پائینی شروع می شود. این عملیات به صورت پرداخت ماله ای یا پرداخت اندود ماسه سیمان انجام میگیرد. در این حال داربست زیر پائی کارگران نماکار حذف می شود. در مواردی که نیاز به تامین سطح کاملا صاف و صیقلی در نمای ساختمان داریم ، می توان از اندود سیمانی برروی سطح پرداخت شده با ماله پلاستیکی استفاده کرد.

چاه های آسانسور

یکی از مزایای قالب بندی لغزنده ، احداث چاه های آسانسور قبل از برپا داشتن اجزای ساختمان می باشد.بخصوص اگر  بخش چاه  آسانسور و اتاق تجهیزات آن یک واحد خود ایستا بوده و از لحاظ سازه ای بر خود متکی باشد به گونه ای که بتوان خیلی سریع تر از بقیه ساختمان ، این واحد را با قالب لغزنده تکمیل نمود. در ساختمان های بلند که چاهک آسانسور به لحاظ مسائل تعادل ساختمان ، نمی تواند در کل ارتفاع قالب بندی شود ، این امکان وجود دارد که چاه آسانسور را به صورت مرحله ای که در هر مرحله در حدود 8 طبقه می باشد، اجرا نمود. در این حالت ابتدا چاه آسانسور به ارتفاع 8 طبقه اجرا شده و قالب لغزنده متوقف می شود تا اسکلت نیز تا این تراز تکمیل شود. سپس شروع مجددی برای لغزش قالب ها تا 8 طبقه دیگر خواهیم داشت که این عملیات به صورت تکرارشونده ادامه می یابد.

سیستم جک

در حال حاضر چهار سیستم اصلی جک وجود دارد که عبارتند از سیستم هیدرولیکی ، هوای فشرده ،الکتریکی و دستی که سیستم های هیدرولیکی  و هوای فشرده  بسیار اقتصادی و به صرفه می باشد:

در سیستم جک هیدرولیکی از یک شبکه جک های هیدرولیکی که از طریق خطوط لوله روغن به مخزن مرکزی متصل بوده و انرژی آنها از پمپ الکتریکی تامین می شود ، استفاده می شود. این جک ها معمولا روی لوله هائی به قطر 25 و ضخامت جدار 3 میلیمتر حرکت کرده و بالا می روند. هر جک با هر بار فعال شدن 25 میلیمتر بالا می آید.کلیه جک ها باید همزمان به یک اندازه بالا بیایند والا کف قالب از تراز خارج شده و قالب از شاغول خارج می شود.

سیستم  جک هوای فشرده نیز یک سیستم صنعتی و ابتکاری شامل یک شبکه جک می باشد که از طریق لوله های  هوا به یک مخزن هوای فشرده که معمولا در نزدیکی پایه قالب لغزنده قرار می گیرد ، متصل است سیستم کنترلی ، یک سوپاپ خروجی هوا می باشد که برروی قالب  قرار گرفته و به طور دستی هدایت می شود. به گونه ای که کل قالب بندی را در هر مرحله حرکت 12 میلیمتر

بالا می برد.میله هائی که این جک بر روی آنها بالا می روند ، اغلب یک میله توپر با قطر 25 میلیمتر می باشند که در انتها رزوه شده اند.

 

طراحی قالب

 پس از انتخاب سیستم جک ، گام بعدی طرح یک قالب مناسب و متناسب با جک ها و غیره است.  ارتفاع قالب های لغزنده برای اجرای ساختمان ها معمولا بین 120 تا 150 سانتی متر است.  بار قالب عمدتا وزن عرشه و تجهیزات روی آن می باشد . در زمانی که این وزن زیاد باشد باید جک ها در فاصله کمتری نسبت به یکدیگر قرار گرفته و یا مضاعف شوند تا ظرفیت بالابری لازم را تامین کنند. مثال های دیگری از بار های سنگین ، بار های متمرکزی نظیر قیف بتن ریزی و محل تخلیه و ذخیره آرماتور ها می باشد.

باید توجه و دقت زیادی در اولین مرحله از نصب و راه اندازی  قالب مبذول داشت ، چرا که در این مرحله ، قالب از لحاظ هندسی و داشتن مقاومت لازم در مقابل تنش های وارده در حین عملیات لغزش و بتن ریزی ، کنترل می گردد. قالب ها ، شیبی در حدود 1:400 در ارتفاع دارند تا در حین لغزش به سمت بالا ، سطحشان بطور خود کار تمیز گردد.  در بعضی قالب ها تنها یک وجه قالب شیبدار ساخته شده  و وجه دیگر به صورت قائم باقی می ماند. این شیب طوری است که پای قالب قدری از ضخامت دیوار بزرگتر و بالای قالب کمی از ضخامت دیوار کمتراست.

روش تراز عرشه قالب که برای تمام سیستم های جک قابل استفاده است ، شامل یک شبکه شلنگ تراز آبی متشکل از یک لوله اصلی و لوله های انشعابی است که هر کدام به یکی از نقاط جک زنی می رسند. لوله اصلی به مخزن آب مرکزی متصل است. در نصب قالب ، عرشه قالب تراز شده و در این حالت سطح آب در لوله های تراز به عنوان سطح مرجع ثبت می شود. در حین عملیات لغزش ، عرشه قالب در تراز های مختلف با توجه به تراز مرجع قابل تنظیم است.دانستن تراز نسبی قالب در هر مرحله از بتن ریزی به جهت  حرکت های جانبی قالب بسیار مهم و ضروری است. معمولا در تنظیم و تراز یابی قالب ، از شاغول وزنه ای  یا شاغول نوری استفاده می شود که در تراز مشخصی از عرشه قالب ، قرار داده می شوند.  این شاغول ها ، مرتبا کنترل و بازبینی می شوند و بر این اساس می توان میزان انحراف لغزش قالب را با دقت جبران نمود. اصلاح انحراف قالب از مسیر صحیح در حین لغزش با تغییر تراز بخشی از عرشه قالب صورت میگیرد. این تغییر تراز از طریق ثابت نگه داشتن چند جک مشخص  در حین انجام عملیات بالا روی ، انجام می شود تا خطای حاصله جبران شده و از بین برود . این گونه عملیات اصلاحی  در حین بتن ریزی و لغزش قالب بسیار مشکل بوده و باید  تحت نظارت دقیق مهندس ناظر و مسئول مریوطه انجام  شود

حرکت های جانبی و دورانی قالب نیز از طریق بار های قائم که به صورت طره ای بر قالب اعمال می شود، انجام می گیرد تا احیانا خطاهای ناشی از انحراف جانبی و یا چرخش قالب تصحیح شود.

یک نمونه از بار های طره ای  ، گیره هائی می باشد که بشکه آب 200 لیتری از آن آویزان می شود. وزن این بشکه با تغییرمقدار آب آن ، قابل تنظیم است.

 

در قالب بندی و اجرای بخش یا کل یک ساختمان به شیوه قالب لغزنده ، روشی مناسب برای بالا بردن بتن ، آرماتور و دیگر مصالح مورد نیاز برای اجرا ، باید انتخاب شود . از جمله وسائل مورد استفاده برای این کار جرثقیل های متحرک ، جرثقیل برجی ،  دکل های خود ایستا  یا هر روش و وسیله دیگری است که مناسب برای بالا کشیدن امکانات لازم برای قالب بندی لغزنده باشد.  جرثقیل های برجی سال های زیادی است که در تسریع اجرای ساختمان های بلند مورد استفاده بوده و امروز بسیار رایج هستند.  در قالب بندی لغزنده یک جرثقیل برجی به همراه قالب بالا برده شده و می تواند در حمل وسائل و تجهیزات لازم یا بخشی از آنها و پس از تکمیل عملیات اجرای قالب بندی ، به کار رود .

 

لغزش قالب

 عملکرد صحیح قالب در خلال لغزش  آن به سمت بالا در اجرای قالب لغزنده باید مورد توجه  قرار گیرد. کیفیت این بخش از کار بستگی به آماده سازی جزئیات صحیح اجرائی قبل از شروع لغزش قالب است. برنامه ریزی تحویل مصالح به پای کار ، بخصوص بتن ، برقراری ارتباط بین پیمانکاران جزء و داشتن دانش و اطلاعات فنی و اجرائی نسبت به سیستم قالب بندی لغزان ، از جمله مواردی هستند که در هنگام اجرای این سیستم باید مد نظر قرار گیرد.

شکل 34-14 نقشه ساده ای از جزئیات یک دیوار را نشان می دهد که برای اجرای قالب لغزنده آماده شده است.  این تیپ نقشه ها برای هر دیوار و در حد فاصل هردو طبقه متوالی  یا به عبارتی در هر تراز تهیه شده است و کلیه جزئیات قالب بندی لازم را نشان می دهد. مسئولیت اجرای این جزئیات بر عهده کسی می باشد که در حین عملیات بر روی قالب قرار گرفته و صلا حیت لازم را در نظارت کامل و صحیح کار در خلال لغزش قالب دارا می باشد. این شخص باید توجه زیادی به خطاهای احتمالی در حین اجرای کار نظیر تغییر در ضخامت دیوار ، خطا در قرائت تراز ، خطا در بستن قالب  و موارد مشابه داشته باشدبتن ریزی  باید طبق برنامه و الگوی مشخصی باشد. بتن در هر مرحله به ضخامت 15 تا 20 سانتی متر ریخته شده و توسط ویبره مرتعش می شود. با پر شدن قالب ، مرحله لغزش شروع می شودمیزان لغزش قالب متناسب با سرعت آماده سازی تجهیزات  برای مرحله بعدی کار است. بطور کلی سرعت لغزش قالب به سمت بالا ، بسته به میزان اسلامپ بتن مصرفی  ، شرائط آب و

هوائی و سرعت نصب تجهیزات در هرحله ای از بتن ریزی ، متفاوت است ، اما بطور متوسط چیزی حدود 30 سانتی متر در ساعت و شرائط خاص تا 60 سانتی متر در ساعت نیز می رسد.

در مجموع ، تنها عاملی که در اجرای صحیح عملیات قالب لغزنده بسیار مهم و ضروری می باشد، پیش بینی و ارائه یک طرح و تصویر صحیح و جامع از کار در مرحله  طراحی سازه ای ،در مرحله اصلاح و تطبیق طرح با سیستم قالب لغزنده و در مرحله طراحی قالب و اجرا می باشد که این دقت نظر در تامین عملکرد صحیح لغزش ، تفاوت میان یک کار خوب و کم هزینه را با یک اجرای پرهزینه و توام با مشکلات فراوان ، آشکار می کند.

 

/ 1 نظر / 69 بازدید
شیرین

دست درد نکنه!!! خیلی خوب بود!!!!!!!