روش های محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی پروژه

برخیازروشهایتعییندرصدپیشرفتفیزیکیپروژهبصورتزیرمیباشد :

2-1-تعیینارزشکسبشده :

رویکردمدیریتارزشکسبشدهدرمدیریتپروژهدردههشصتدرپاسخبهچالشهایذاتیبوجودآمدهدرقراردادهایهزینهمحورکه

/ 0 نظر / 312 بازدید