به آرامی آغاز به مردن می‌کنی


                                      
ترجمه: احمدشاملو

به آرامی آغازبه مردن میکنی
اگرسفرنکنی،
اگرکتابی نخوانی،
اگربه اصوات زندگی گوش ندهی،
اگرازخودت قدردانی نکنی.

به آرامی آغازبه مردن میکنی
زمانیکه خودباوری رادرخودت بکشی،
وقتی نگذاری دیگران به توکمک کنند.

به آرامی آغازبه مردن میکنی
اگربردهعادات خود شوی،
اگرهمیشه ازیک راه تکراری بروی،
اگرروزمرّگی را تغییر ندهی،
اگررنگهای متفاوت به تن نکنی،
یا اگربا افراد ناشناس صحبت نکنی.

توبه آرامی آغازبه مردن میکنی
اگرازشوروحرارت،
ازاحساسات سرکش،
وازچیزهاییکه چشمانت رابه درخشش وامیدارند،
وضربان قلبت راتندترمیکنند،
دوری کنی.

توبه آرامی آغاز به مردن میکنی
اگرهنگامیکه با شغلتیاعشقت شادنیستی،آنراعوض نکنی،
اگربرای مطمئن درنامطمئن خطرنکنی،
اگرورای رویاها نروی،
اگربه خودت اجازه ندهی،
که حداقل یکباردرتمام زندگیت
ورای مصلحتاندیشی بروی
امروز زندگیرا آغازکن!
امروز مخاطره کن!
امروزکاری کن!
نگذارکه به آرامی بمیری!
شادی رافراموش نکن!

 

/ 0 نظر / 29 بازدید