نگاهی دیگر بر پروژه آزاد راه تهران-شمال(بخش اول)

آزاد راه تهران- شمال

مقدمه

عملیات اجرایی آزاد راه تهران- شمال که از آن تاکنون به عنوان بزرگترین طرح راه سازی ایران نام برده شده ، رسماً در روز 19 آذر ماه 1375 هم زمان در دوقطعه کن و سولقان در تهران و مرزن آباد  آغاز شد . اکنون که نزدیک به یک دهه از آغاز عملیات اجرایی آن می گذرد این طرح با چالش های بسیاری مواجه بوده است که حاصل تضاد دید گاه های اجرایی و عملی مجری و سرمایه گذار طرح با تصمیات دولتی بوده است .  که 5 درصد پیشرفت فیزیکی طرح در این یک دهه   بازتاب همین تضاد ها بوده است .

 به دلیل علایق تحصیلی  و شخصی  به ارزش ها و  ویژگیهای البرز مرکزی از آغاز عملیات اجرایی  همواره در این مورد حساس بوده و مطالعات زیادی در خصوص آن انجام داده ام که مطالعه بیش از 30 گزارش ، کتاب و مقاله  از آن جمله است که در این میان می توان به مطالعه گزارش  کامل طرح آزاد راه تهران شمال ،  گزارش ارزیابی طرح آزاد راه تهران شمال   ، گزارش برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی واجتماعی و فرهنگی استان مازندران  ( سازمان برنامه و بودجه استان مازندران ) طرح منطقه ای گیلان و مازندران ( وزارت مسکن و شهرسازی سال 1368 ) طرح تفصیلی بهره برداری و احیای اراضی ساحلی کرانه های دریای مازندران ( سرجنگلداری کل منطقه ساری آذر 1365 ) مطالعات شناسایی تکمیلی طرح جامع توسعه منابع آب و خاک منطقه ساحلی دریای خزر ( سازمان برنامه و بودجه مشاور پژوهاب -1365 )  - گزارش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان مازندران ( سازمان برنامه و بودجه 1374 ) پژوهشی پیرامون جغرافیای انسانی شمال ایران ( نوشته دوپلانول ترجمه دکتر سیروس سهامی ) توانهای محیطی ایران ، زمینه های جغرافیایی طرح جامع سرزمین ( دکتر محمد تقی رهنمایی 1370 ) گزارش طرح جامعه جهانگردی در ایران ( سازمان برنامه و بودجه مشاور توریست کنسولت -1352 ) طرح های جامع و تفصیلی برخی شهرهای شمالی کشور ( وزارت مسکن و شهر سازی ) ژئومورفولوژی در برنامه ریزی های محیطی تالیف ج- ام هوک 1372 بررسی جغرافیای طبیعی شمال ایران دکتر سیروس سهامی و غیره اشاره کرد . به علاوه غیر از منابع مطالعاتی اشاره شده ، بازدید های مکرر از منطقه طرح در آبخیز های کن و سولقان ، کرج و چالوس و... داشته ام.

در حال حاضر با فعال شدن مجدد طرح بعد از عقد قرار داد با چینی ها و شروع زمزمه های ناگوار در چاپ اوراق مشارکت .  لازم دانستم که با نگاهی دوباره  به این طرح  هشدار هایی درمورد اثرات مخرب زیست محیطی طرح  در نابودی مهم ترین و ارزشمند ترین بخش البرز مرکزی  بدهم.

لذا این گزار ش را  تحت دو بخش  تنظیم کردم:

   بخش اول مرور ی است بر

/ 0 نظر / 103 بازدید