متره و تعاریف کلیدی

متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها)

برآورد هزینهاجرا و مدت زمان لازم برای اجرای یک پروژه ، بدون استفاده از تجزیه بها امکان پذیرنیست و هرچه تجزیه بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین آلاتمورد نیاز به واقعیت نزدیک تر باشد ، به همان میزان برآورد اولیه به هزینه اجراییپروژه نزدیک تر خواهد بود.در این روش ، کلیه کارها و مقادیر محاسبه شده از رویجداول متره محاسبه و برای هر کار تجزیه بهای مربوطه انجام میگیرد .برای انجام تجزیههر یک از اقلام کار به بخشهای نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، حمل وغیره میتوان براساس هریک از موارد زیر محاسبه نمود.
الف ) تجربه افراد کارگاهی

ب) آنالیز های معتبر در کتب مرجع که در دانشگاهها تدریس میگردد
.
ج ) آنالیز هایمنتشره توسط سندیکای شرکتهای ساختمانی

د ) آنالیزهای منتشره توسط سازمان مدیریتو برنامه ریزی کشور (آنالیز فهرست بها پایه سال 1380
)
پس از انجام آنالیز و دستهبندی هریک از موارد نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، حمل به تفکیک در جداولیتنظیم میگردد ، سپس با اعمال قیمت واحد هریک از اقلام تفکیکی به مجموع بها هریک ازاقلام نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، حمل می رسیم ، با جمع جبری ردیفهای فوق، قیمت خالص پروژه حاصل میشود . اگر به این قیمت ، ضرایب مربوطه (ضریب بالا سری ،ضریب ارتفاع ، ضریب طبقات ، ضریب سختی کار ) ضرب شود ،و حاصل با مبلغ تجهیز وبرچیدن کارگاه جمع شود ، قیمت کل پروژه به دست می آید
.
__________________________________________________ ______________________

تعریف برآورد

اگر مقادیری که با توجه به واحد هایمورد نیاز در قسمت متره به دست آمده ، قیمت گذاری گردد (( برآورد ریالی یا برآوردقیمت پروژه )) نامیده میشود. بنا بر این در متره و برآورد ، دو هدف اساسی دنبال میشود :
الف) تعیین مقادیر مصالح مصرفی ، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص وتعداد آنها و نیروی ماشین آلات با توجه به نوع و تعداد و مدت آنها در طولپروژه
.
ب) تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولا در دو مرحله انجام میشود
:
بکی قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیش بینی بودجه اجرای پروژه جهت اجرا ، ودومی در مرحله حین اجرای پروژه است که معمولا در قالب صورت وضعیت مطرح میشود
.
__________________________________________________ _____________________
اسناد و مدارک مورد نیاز برای متره و برآورد اولیه بهشرح زیر است :

1-
یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای ،معماری ، تاسیسات مکانیکی ،تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم .
2-
جدول های متره،خلاصه متره ، مالی
.
3-
منابع تجزیه بها

4-
قیمتهای مصالح ،نیروی انسانی ،ماشین آلات و حمل ، فاصله و محل تامین هرکدام.
5-
فهرست بهاء منضم به پیمان
.
6-
شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان
.
برای تهیه صورتوضعیت هایموقت وقطعی علاوه بر مدارک فوق نیاز به مدارک زیر نیز می باشد
.
نقشه های ازبیلتو کارگاهی ، دستور کارها ، صورتجلسات

 

تعاریف و مفاهیم تعدیل

با توجه بهاینکه قراردادهایطرحهای عمرانی در زمانهای نسبتاً طولانی بهانجام میرسد و بهدلایل مختلف این زماننیز مورد تمدید قرار میگیرد و در بررسیهای انجام شده متوسط زمان اجرایی طرحهایعمرانی حدود 7 سال است و در این مدت تغییرات زیاد و غیر قابل پیشبینی و با آهنگهایمتفاوت ایجاد میشود، برای جبران این امر ومتعادل کردن قیمتهای اجرای کار در مقاطعمختلف زمانی، ساز و کار تعدیل آحاد بها پیشبینی شده است.
معنی لغت تعدیل از مصدرباب تفعیل و از ریشه عدل وعدالت به معنی عدل و داد می باشد. اما از نظر فنی حقوقیعبارتست از متعادل کردن و متوازن کردن قیمتهای قرارداد نسبت به قیمتهای روز بر اساسمکانیسم و روش معین
.
مطالعه دقیق و کامل بخشنامه 173073/101 مورخه 15/9/1382مورد تاکید می باشد
.
شاخص: عددی که رشد متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت بهدوره پایه نشان میدهد
.
شاخص گروهی(فصلی): عددی که متوسط تغییرات قیمتهای واحداقلام یک فصل از فهرستبهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشانمیدهد
.
شاخص رشتهای: عددی متوسط تغییرات قیمتهای واحد اقلام مندرج در یک رشته ازفهرستبهای واحد پایه در هر دوره را نسبت ،به دوره پایه نشان میدهد
.
شاخص کلی: عددی که متوسط تغییرات قیمتهای واحد اقلام تمامی فهرستهای واحد پایه در هر دوره را،نسبت به دوره پایه، نشان میدهد
.
دوره: هریک از سه ماهههای منتهی به ماههایخرداد، شهریور، آذر یا اسفند است. دورهای که تمامی شاخصهای مربوط به آن برابر 100باشد را دوره پایه گوییم.

__________________

آشنایی با ضرایب مورد استفاده دربرآورد

قیمتهای واحدی که برای انجام کارهای مختلف در دفترچه فهرستبها درج گردیده است ، برای انجام کار در شرایط عادی و در مقطع زمانی و مکانی خاص وبدون احتساب هزینه های غیر مستقیم مرتبط با اجرای کار، معتبراند. برای اعمال اثراتمتغیر و موثر در تهیه برآورد، ضرایب مختلفی تعریف شده اند که در زیر ، به توضیحمختصری در باره انواع ضرایب و نحوه محاسبه آن می پردازیم.

ضریب منطقه ای

قیمتهای واحد برای انجام کار برایمقطع زمانی معین و مکان مشخص تهیه می شوند. قیمتهای مندرج در فهارس بها ، برایانجام کار در تهران محاسبه گردیده اند.
برای اینکه قیمتهای موجود در فهارس بها ،عمومیت داشته و در همه جای کشور قابل استفاده باشد ، سازمان مدیریت و برنامه ریزیکشور با توجه به ویژگیهای محلی و منطقه ای و میزان برخودار یا محروم بودن آن وچگونگی امکان دسترسی به نیروهای کار و تامین مصالح ، مناطق جغرافیایی ایران را بهمناطق مختلف تقسیم نموده است وبرای کارهای ساختمانی ،تاسیسات برق و مکانیک ، راهوباند و ...... به صورت جداگانه و متناسب با صعوبت در منطقه، ضریبی به نام "ضریبمنطقه" در نظر گرفته است که در برآورد هزینه کار ضرب می گردد
.
ضرایب منطقه ایمربوط به فهرست بها ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک طی بخشنامه هایی از طرف سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور قبلا اعلام گردیده که بایستی از آن بخشنامه ها استخراجگردد. برای فهارس بها راه وباند ،جمع آوری فاضلاب ، انتقال آب و ... هرساله بصورتپیوست شماره 4 فهرست بها منتشر میگردد.

بخشنامه ضرایب منطقهای
ضریب طبقات

قیمتهای درج شده در فهارس بها،برای انجام کار در طبقه همکف و زیر همکف در نظر گرفته شده است . چنانچه کار درطبقات بالاتر از همکف و یا پایین تر از طبقه زیر همکف انجام شود، بابت هزینه حملمصالح به طبقات مذکور و افت ناشی از حمل آن به طبقات و همچنین سختی اجرای کار،ضریبی به نام "ضریب طبقات" به شرح پیوست 2 فهرست بها تعیین و در برآورد هزینه اجرایعملیات کار، منظور می شود.

ضریب ارتفاع

قیمتهای درج شده در فهارس بها ، برایانجام کار تا ارتفاع 5/3 متر در هر طبقه است. چنانچه کار در طبقه ای که ارتفاع آنبیش از 5/3 متر است ،انجام شود بابت سختی اجرای عملیات و حمل و افت مصالح ناشی ازارتفاع و همچنین اجرای داربستهای لازم در داخل ساختمان ، ضریب ارتفاع ، براساسمندرجات پیوست 2 فهرست بها در نظر گرفته می شود ودر برآورد هزینه اجرای عملیاتکار،منظور می گردد.این ضریب به تمام اقلام کار آن طبقه از تراز کف طبقه مربوط تاتراز کف طبقه بالایی ، به استثنای مصالح پایکار تعلق میگیرد.
در صورتی کهتغییراتی در حین کار در ارتفاع طبقه ایجاد شود(ارتفاع کم یا زیاد شود) به شرط اجراشدن ، فرمول مذکور یکبار دیگر برای طبقات مربوط براساس کار واقعی انجام شده محاسبهو در آخرین صورتوضعیت اعمال می شود.

ضریب بالاسری

برای جبران هز

/ 0 نظر / 18 بازدید