آنالیز هزینه بالاسری طرحها...

آنالیز هزینه بالاسری طرحها...

آنالیز هزینه بالاسری طرحهای عمرانی و غیر عمرانی
آنالیز هزینه بالاسری طرحهای عمرانی
سود 08/ 8 درصد
مالیات بر سود 1 درصد
بیمه طرحهای عمرانی 6/1 درصد
هزینه دفتر مرکزی 5/2 درصد
هزینه مستمر کارگاه 8 درصد
هزینه ضمانتنامه 5/1 درصد
هزینه آزمایشگاه پیمانکار 2/0 درصد
کمک به صندوق کارآموزی 2/0 درصد
جمع 08/23 درصد
ضریب بالاسری :30/1 = (08/23-100)/100

آنالیز هزینه بالاسری طرحهای غیرعمرانی
سود 87/ 8 درصد
مالیات بر سود 1 درصد
بیمه طرحهای غیرعمرانی 8/7 درصد
هزینه دفتر مرکزی 5/2 درصد
هزینه مستمر کارگاه 8 درصد
هزینه ضمانتنامه 5/1 درصد
هزینه آزمایشگاه پیمانکار 2/0 درصد
کمک به صندوق کارآموزی 2/0 درصد
جمع 07/30 درصد
ضریب بالاسری :43/1 = (07/30-100)/100

/ 1 نظر / 338 بازدید
مهدی

سلام ببخشید منبع این اعداد و ارقام کجاست؟ آیا بخشنامه ای دارد؟