طراحی دودکش ها

- طراحی و مساحت دودکش باید به گونه ای باشد که در آن جریان لازم برای انتقال همه گازهای حاصل ازاحتراق به هوای خارج از ساختمان ایجاد شود.
- سیستم دودکش باید به گونه ای طراحی و ساخت شود که عمل احتراق در دستگاه با سوخت مایع یا گاز طبق توصیه سازنده دستگاه در شرایط ایمنی و اطمینان بخش انجام گیرد.
- سیستم دودکش باید از نقطه اتصال به دستگاه یا کلاهک تعادل تا انتهای درخارج از ساختمان به صورت یک سیستم به هم پیوسته و درزبندی شده باشد و از هیچ نقطه آن گازهای حاصل احتراق به داخل فضاهای ساختمان نشت نکند.
- هر دهانه باز در طول دودکش (لوله ‌رابط باطول دودکش ‌قائم) باید به دریچه فلزی مقاوم در برابر دمای کاردودکش و بدون نشت مسدود شود.
- سیستم دودکش باید در برابر ضربات فیزیکی و صدمات خارجی مقاوم باشد.
- لوله ‌رابط‌ دودکش قائم باید با بست ها و تکیه گاههای مناسب برای تحمل وزن و دمای کار دودکش درمحل خودثابت شود.
- هیچ یک از اجزای سیستم دودکش نباید از داخل کانال هوا یا پلونوم های آن عبورکند.
- اگر قسمتی از دودکش یا لوله رابط آن ازداخل فضای دیگر غیر از فضای محل نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز عبور کند باید در داخل محفظه ای بامصالح دست کم دو ساعت مقاوم در برابر آتش قرار گیرد.
- زیر دودکش قائم باید یک اتصال تخلیه تقطیر بخار آب پیش بینی شود.
- دودکش قائم فلزی باید روی پایه ای ازمصالح ساختمانی مقاوم در برابر وزن دودکش و دمای آن قرار گیرد.
- دهانه دودکش قائم با در رابط آن که به یک دستگاه با سوخت مایع یا گاز متصل میشود باید دست کم برابر دهانه خروجی دستگاه باشد.
- قسمت پایین دودکش قائم باید دست کم ۳۰ سانتیمتر در زیر پایین ترین اتصال رابط به آن ادامه یابد.

در هر قسمت از فضاهای ساختمان که در اشغال و تصرف انسان باشد و تعویض هوای مورد نیاز با تهویه طبیعی ممکن باشد تعویض هوای طبیعی باید پیش بینی شود و تعویض هوای مکانیکی لازم نیست .
تعویض هوا طبیعی هر فضا باید از راه دهانه های باز یا بازشوی آن فضا به هوای بیرون از ساختمان از قبیل در و پنجره و دریچه شبکه و مانند آن صورت گیرد.
سطح بازشوی دهانه هر فضا به هوای خارج باید دست کم ۴ درصد سطح زیربنای آن فضا باشد که تعویض هوای طبیعی آن مورد نظر است.

الف- برای فضائی که دهانه بازشوی مستقیم به هوای بیرون ندارد باید از طریق فضای مجاور تهویه شود . دهانه بازشوی بدون مانع این دوفضا حداقل ۸ درصد سطح زیربنای فضای اصلی موردنیاز باشد به طوریکه نباید از ۲ مترمربع کمتر باشد. سطح دهانه بازشوی فضای مجاور به هوای بیرون باید برای سطح زیربنای کل دو فضا محاسبه و اندازه گیری شود.
ب- فضای واقع در زیرزمینی که تعویض هوای طبیعی آن مورد نظر باشد ممکن است از راه یک دهانه بازشوی قائم و یک دهانه بازشوی افقی به هوای بیرون مربوط شود دراین صورت عرض مفید فضای باز خارج که دهانه قائم به آن بازمیشود باید دست کم ۵/۱ برابر عمق بازشوی قائم باشد.

۱- محل تاسیسات : زیرزمین آخر
۲- منبع انبساط : برج خنک کننده و منبع ذخیره آب (باقوانین ومقررات ملی ۴۰۰۰ لیتر) در صورت نیاز به ظرفیت بیشتر اطراف آن ها بایستی با پروفیل ها حفاظت گردد.
۳- با توجه به حجم موتورخانه مهندس طراح باید آرایش و محاسبه نماید.
۴- دودکش باید به طورقائم از ارتباط بر بام به صورت کلاهک و از نظر ارتفاع طبق مقررات ملی ساختمان رعایت شود.
۵- دستورالعملهای موارد اجرایی تاسیسات وظیفه واحد کنترل کیفی و مشاور مربوط معماری و شهرسازی ابلاغ گردد.

/ 0 نظر / 252 بازدید