آسانسور

طراح باید تعداد ظرفیت و نوع (مسافر و باربر و…) آسانسورهای ساختمان را در مراحل اولیه طراحی تعیین نموده و براساس اطلاعات حاصله و مقررات جانمایی می کند. پیش بینی تمهیدات لازم متناسب با شرایط اقلیمی به عهده طراح میباشد .
۱- ساختمانهای بیش از چهار طبقه با حداکثر طول مسیر حرکت بیش از ۵/۱۰ متر (کف ورودی اصلی تا کف آخرین توقف) تعبیه آسانسور الزامی می باشد. (معمولا بیش از ۴ طبقه )
۲- در ساختمانهای ۸ طبقه با طول مسیر حرکت ۲۸ متر و بیشتر باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی شود .
حتی اگر از نظر محاسبات تعداد و ظرفیت یک دستگاه آسانسور کفایت کند .
۳- در کلیه ساختمانهای باطول مسیر حرکت بیش از ۲۸ متر حداقل یک دستگاه آسانسور مناسب حمل بیمار (برانکاردبر) نیز باید پیش بینی شود. این آسانسور باید با علامت مخصوص قابل رؤیتی مشخص شده و کلیه طبقات راسرویس دهد.
۴- در ساختمانهایی که وجود آسانسور یا آسانسورها الزامی میباشد باید حداقل یکی از آسانسورها قابلیت حمل صندلی چرخدار را دارا باشد.

جانمایی آسانسورها      

- طراح باید محل صحیح قرارگیری آسانسورها در یک ساختمان و سهولت دسترسی و رفت و آمد مسافرین و هدایت آنها به سمت آسانسورها را تعیین کند.
- پس از مشخص شدن تعداد و ظرفیت آسانسورها طراح باید با توجه به موارد زیر مکان صحیح قرارگیری آسانسورها را تعیین نماید:

۱- آسانسورها باید در مرکز یا مراکز حرکتی و ترافیکی ساختمان قرارگیرد به طوریکه با کمترین حرکت و جابجایی مسافر یا بار بتوان از نقاط مختلف ساخنمان به آنها دسترسی پیدا نمود.
۲- حداکثر فاصله پیاده رو از ورودی ساختمان یا در آپارتمانها برای سوارشدن بر آسانسورها در هر طبقه ۴۵متر.

توصیه:درصورتیکه تعداد آسانسورها بیش ازیک دستگاه باشد می توان آنها را در کنار یا روبروی هم جای داد.

نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسورها      

انتخاب ظرفیت و تعداد آسانسور یک تصمیم اساسی در طراحی ساختمان است و هرگونه اشتباهی ممکن است منجربه کاهش رضایت مسافرین به علت زمانهای طولانی انتظار گردد و یا فضای مفید از ساختمان رابه هدر دهد که نتیجه هر دو ضرر اقتصادی است.
مسئولیت تعیین ظرفیت وتعداد آسانسور با مهندس طراح است و طراح شخصاً و یا توسط مشاورین آسانسورهای مناسب را باید پیش بینی نماید.
با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی مخصوصاً درمبحث الکترونیک توصیه می شودکه در محاسبات ترافیک از مشاورین متخصص در این زمینه استفاده شود.

طبقه اصلی :

سطحی که معمولاً پیاده ها از سطح خیابان به آن دسترسی دارند. اگر دسترسی به آسانسور از سطوح مختلف وجود داشته باشد در این صورت پایین ترین طبقه به عنوان طبقه اصلی محسوب می شود.

- زمان انتظار در طبقه اصلی:

بین دو نوبت حرکت متوالی کابین آسانسور در طبقه اصلی میباشد.

- ظرفیت جابجایی(یک یاچندآسانسور)

درصدی از جمعیت ساختمان که آسانسور یا آسانسورها میتوانند در زمان معینی جابجا نماید.

- زمان تئوری سفر

زمان تئوری مدت زمانی است که کابین آسانسوربین دورترین طبقات ازهم درحرکت است (زمان سفر بخش بر زمان سرعت(

 

عمق (عرض یا طول هم راستای عمق کابین ) راهرو مقابل ورودیهای کابین

نوع ساختمان

جایگذاری آسانسور

عمق راهرو مقابل ورودیهای کابین

مسکونی

تکی

برابر یا بزرگتر از عمق کابین

گروهی درکنارهم

برابر یا بزرگتر از ۵/۱ متر یا بزرگترین عمق

کابین در گروه (هرکدام که بزرگتر باشد)

گروهی روبروی هم

برابر یا بزرگتر از ۱/۲ متر یا مجموع بزرگترین

عمق آسانسورهای (روبروی هم هرکدام که بزرگتر باشند)

غیرمسکونی به استثنای آسانسور تخت بر

تکی

برابر یا بزرگتر از ۵/۱ برابر عمق کابین

گروهی درکنارهم

برابر یا بزرگتر از ۴/۲ متر یا  ۵/۱ برابر بزرگترین

عمق کابین در گروه (هر کدام که بزرگتر باشند)

گروهی روبروی هم

برابر یا بزرگتر از مجموع بزرگترین

عمق کابین های روبروی هم حداکثر ۵/۴ متر


جدول محاسبه تعداد و نوع و سرعت آسانسور در مجتمع ها با در نظر گرفتن طبقات

تعداد طبقات

تعداد واحد در هر طبقه

تعداد آسانسور

نوع آسانسور

سرعت آسانسور

۵  طبقه

۲ و ۳ و ۴ و ۵ واحد

۱

۶۳۰ Kg × ۱

۰/۶۳ m/s

۵  طبقه

۶ و ۷ و ۸

۱

۶۳۰ Kg × ۱

 ۱ m/s

۵  طبقه

۹ و ۱۰

۲

۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۱ m/s

۶ طبقه

۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵

۱

۶۳۰ Kg × ۱

 ۱ m/s

۷ طبقه

از ۱ تا ۱۰

۲

۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۱ m/s

۸ طبقه

از ۱ تا ۱۰

۲

۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۱/۶ m/s

۹ طبقه

از ۱ تا ۱۰

۲

۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۱/۶ m/s

۱۰ طبقه

از ۱ تا ۱۰

۲

۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۱/۶ m/s

۱۱ طبقه

از ۱ تا ۱۰

۲

۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۱/۶ m/s

۱۲ طبقه

از ۱ تا ۱۰

۲

۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۳ طبقه

از ۱ تا ۱۰

۲

۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۴ طبقه

از ۱ تا ۸

۲

۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۴ طبقه

۹ و ۱۰

۳

۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۵ طبقه

از ۲ تا ۶

۲

۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۵ طبقه

از ۷ تا ۱۰

۳

۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۶ طبقه

از ۲ تا ۵

۲

۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۶ طبقه

از ۶ تا ۱۰

۳

۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۷ طبقه

از ۲ تا ۵

۲

۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۷ طبقه

از ۶ تا ۱۰

۳

۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۸ طبقه

از ۲ تا ۵

۲

۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۸ طبقه

از ۶ تا ۱۰

۳

۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۹ طبقه

از ۲ تا ۱۰

۳

۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۲۰ طبقه

از ۲ تا ۱۰

۳

۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

 

/ 0 نظر / 70 بازدید