جزئیات نحوه صدور پروانه ساختمانی و پایان کار در شهر تهران


اخذپروانه ساختمانی اولین قدم در راه ساخت یک ساختمان بهحساب می آید:.
از آنجا که متقاضیان ساخت واحد مسکونی برای صدور پروانهساختمانی باید مراحل زیادی را همراه با تهیه مدارک لازم طی کنند، شناختو مرور کلیاین مراحل می تواند افراد را در پشت سر گذاشتنهرچه سریع تر این مرحله مقدماتی کمککند.
از این رو در این گزارش جزئیات نحوهصدورپروانه ساختمانی و همچنین نحوه صدور پایان کار در گفتو گو با مهندس زهرا چگینیرییس بخش صدور پروانه ساختمانیمنطقه 5 شهرداری تهران تشریح شده است.
مراحلزیر برای صدور پروانه ساختمانی در همهمناطق شهری تهران لازم است، رعایتشود.
در اولین مراحل صدور پروانه ساختمانی درابتدای امر مالک با در دستداشتن اصل و تصویر سند مالکیت،اصل و تصویر شناسنامه مالک و فیش پرداخت عوارضنوسازی،درخواست خود را کتبا به شهرداری تهران باید ارائه دهد و سپس مشخص کند کهآیا درخواست پروانه ساختمانی برای دریافت گواهی عدم خلافیا پایان کار است.
پس ازاین مرحله زمین یا ملک توسط شهرداری بازدید می شود و سپس کروکی وضعموجود و گزارش آن به طرح تفصیلی شهرداری همان منطقه ارسال می شود. البته طرح تفصیلیجامع تهران به تازگی تهیه شده که در آنتعداد طبقات، میزان تراکم در هر منطقه وبافت فرسوده وکاربری های مختلف آن مشخص شده است که تا این لحظه هنوز به شهرداریابلاغ نشده است.
پس از این مرحله در شهرداری بررسی می شود که آیا مکانموردنظر برای ساخت با پروژه های عمرانی منطقه برخورد دارد یا خیر. درهمین حال بایدمشخص شود که تراکم آن چه میزان است و پس ازآن اصلاحی اش مشخص می شود.
پساز این مرحله به قسمت بروکف می رود و آنجامورد قضاوت و اظهارنظر کارشناسان قرار میگیرد و پس از اینمرحله به مالک دستور تهیه نقشه داده می شود.
بعد از اینمرحله، مالک نقشه معماری مورد درخواست خود را با امضای مهندس معمار وبرگه معماریبه شهرداری ارائه می دهد که اگر نقشه اشکالینداشته باشد به تایید می رسد و فیشپرداخت عوارض از سوی

/ 0 نظر / 185 بازدید