# معماری

روش های محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی پروژه

برخیازروشهایتعییندرصدپیشرفتفیزیکیپروژهبصورتزیرمیباشد : 2-1-تعیینارزشکسبشده : رویکردمدیریتارزشکسبشدهدرمدیریتپروژهدردههشصتدرپاسخبهچالشهایذاتیبوجودآمدهدرقراردادهایهزینهمحورکه
/ 0 نظر / 286 بازدید