آشنایی با آئین نامه طراحی و دستورالعمل بهسازی

مقدماتی از بهسازی لرزه ای

بهترین مرجع برای تشریح اهداف و عملکرد بهسازی لرزه ای «دستورالعمل  بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود» می باشد. در این فصل سعی شده است خلاصه موارد دستورالعمل که به عنوان اطلاعات کلی و آشنایی با بهسازی لرزه ای مورد نیاز هر مهندس عمرانی می باشد منعکس گردد.

 

 

1-1- هدفهای بهسازی

1-1-1- بهسازی مبنا

در بهسازی مبنا انتظار می رود که تحت زلزله « سطح خطر –1 » ایمنی جانی ساکنین تأمین گردد .

1-1-2 – بهسازی مطلوب

در بهسازی مطلوب انتظار می رود که هدف بهسازی مبنا تأمین گشته و علاوه بر آن تحت زلزله       « سطح خطر –2 » ساختمان فرو نریزد .

1-1-3- بهسازی ویژه

در بهسازی ویژه نسبت به بهسازی مطلوب عملکرد بالاتری برای ساختمان مدنظر قرار می گیرد . بدین منظور سطح عملکرد بالاتری برای ساختمان تحت همان سطح خطر زلزله مورد استفاده در بهسازی مطلوب در نظر گرفته شده یا با حفظ سطح عملکرد مشابه با بهسازی مطلوب سطح خطر زلزله بالاتری مد نظر قرار گرفته می شود .

1-1-4 – بهسازی محدود

در بهسازی محدود عملکرد پائین تری از بهسازی مبنا در نظر گرفته می شود ، به گونه ای که حداقل یکی از اهداف زیر بر آورده شود :

1-       تحت زلزله خفیف تر از زلزله « سطح خطر –1 » ، ایمنی جانی ساکنین تأمین گردد .

2-       تحت زلزله خفیف تر از زلزله « سطح خطر –1 » ، ساختمان فرو نریزد یا ایمنی جانی محدود ساکنین تأمین گردد .

1-1-5 ـ بهسازی موضعی

در بهسازی موضعی بخشی از یک طرح بهسازی کلی مطابق بخشهای (2-1-1 ) تا (2-1-4 ) انجام می شود که به دلایلی در شرایط موجود  فقط بخشی از آن اجرا می شود . در این حالت بهسازی باید به گونه ای پیش بینی و اجرا گردد که هدف بهسازی بخشهای دیگر در مراحل بعدی برآورده شود .

بهسازی موضعی باید با توجه به موارد زیر انجام شود :

1-       بهسازی بخشی از ساختمان نباید منجر به پائین آمدن سطح عملکرد کل ساختمان شود .

2-       بهسازی نباید منجر به نامنظم شدن یا افزایش بی نظمی ساختمان شود .

3-       بهسازی نباید منجر به افزایش نیروهای ناشی از زلزله در اعضایی که وضعیت بحرانی تحت زلزله دارند شود .

1-2- سطوح عملکرد ساختمان

سطوح عملکرد ساختمان بر مبنای عملکرد اجزای سازه ای و غیر سازه ای تعریف شده و به اختصار با یک شماره برای عملکرد  اجزای سازه ای و یک حرف برای عملکرد  اجزای غیر سازه ای نشان داده می شود .

1-2-1- سطوح عملکرد اجزای سازه ای

سطوح عملکرد اجزای سازه ای شامل چهار سطح عملکرد اصلی و دو سطح عملکرد میانی است . سطوح عملکرد اصلی عبارتند از :

الف ) سطح عملکرد 1- قابلیت استفاده بی وقفه : این سطح عملکرد ، به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله مقاومت و سختی اجزای سازه ای تغییر قابل توجهی پیدا نکند و استفاده بی وقفه از آن ممکن باشد .

ب ) سطح عملکرد 3- ایمنی جانی :  این سطح عملکرد ، به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود ، اما میزان خرابیها به اندازه ای نباشد که منجر به خسارت جانی شود .

پ ) سطح عملکرد 5- آستانه فرو ریزش : این سطح عملکرد ، به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی گسترده در سازه ایجاد گردد و اما ساختمان فرو نریزد و تلفات جانی به حداقل برسد .

سطوح عملکرد میانی عبارتند از :

ت ) سطح عملکرد 6- لحاظ نشده  : چنانچه برای اجزای سازه ای سطح عملکرد خاصی انتخاب نشده باشد ، سطح عملکرد اجزای سازه ای لحاظ نشده نامیده می شود .

ث ) سطح عملکرد 2- خرابی محدود  : این سطح عملکرد ، به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه به میزان محدود ایجاد شود ، به گونه ای که پس از زلزله با انجام مرمت بخشهای آسیب دیده ادامه بهره برداری از ساختمان میسر باشد .

ج ) سطح عملکرد 4- ایمنی جانی محدود  :  این سطح عملکرد ، به سطح  عملکردی  اطلاق  می شود که پیش بینی شود در اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود ، اما میزان خرابیها به اندازه ای باشد که خسارت جانی به حداقل برسد .

1-2-2- سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای

سطح عملکرد اجزای غیر سازه ای ساختمان شامل پنج سطح عملکرد به شرح زیر می باشد :

الف ) سطح عملکرد A - خدمت رسانی بی وقفه : به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود اجزای غیر سازه ای در اثر زلزله دچار خرابی بسیار جزئی شوند ، به گونه ای که خدمت رسانی ساختمان به طور پیوسته انجام شود .

ب ) سطح عملکرد B - قابلیت استفاده بی وقفه : به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود اجزای غیر سازه ای در اثر زلزله دچار خرابی جزئی شوند ، به گونه ای که پس از زلزله راههای دسترسی و فرار مانند درها ، راهروها ، پله ها ، آسانسورها و روشنایی آنها مختل نشده و استفاده بی وقفه میسر باشد .

پ) سطح عملکرد C - ایمنی جانی : به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود  خرابی اجزای غیر سازه ای در اثر زلزله خطر جدی برای جان ساکنین به وجود نیاورد .

ت ) سطح عملکردD - ایمنی جا

/ 0 نظر / 25 بازدید